Privacyverklaring Parkhotel De Bosrand

Hartelijke dank voor uw interesse in onze website https://www.debosrand.com/. Wij vinden de bescherming van de persoonlijke gegevens van onze websitebezoekers, zakelijke gasten en relaties, werkzoekenden van groot belang. Daarom worden persoonsgegevens zorgvuldig behandeld en beveiligd.

In deze privacyverklaring zullen wij u onder andere informeren over;

-De gevallen waarin wij persoonsgegevens verzamelen;

-De persoonsgegevens die wij verwerken;

-De grondslagen en doeleinden van de verwerkingen;

-De bewaartermijnen, hoe lang wij bepaalde gegevens bewaren;

-De categorieën ontvangers van uw persoonsgegevens;

-De wijze waarop wij uw persoonsgegevens beveiligen;

-Uw rechten die u ten aanzien van uw persoonsgegevens heeft en hoe u deze kunt uitoefenen.

Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 25-05-2018.

Verantwoordelijke voor de verwerking
Parkhotel De Bosrand (hierna De Bosrand/wij/we/ons/onze) is de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna AVG). 

In welke gevallen verzamelen wij persoonsgegevens?
Een persoonsgegeven is alle informatie over een geidentificeerde of identificeerbare persoon. Wij verzamelen uw persoonsgegevens in de volgende gevallen;

-Tijdens uw bezoek aan onze website;

-Wanneer u uw gegevens achterlaat op onze website (bijv. via een contactformulier of e-mail);

-Wanneer u uw gegevens invult of achterlaat (bijv. d.m.v. uw visitekaartje) op onze locatie;

-Als u op een functie solliciteert;

-In het kader van een zakelijke relatie met De Bosrand;

-Wanneer u zich op andere wijze aanmeldt of wordt aangemeld om gebruik te maken van onze activiteiten en/of dienstverlening.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Afhankelijk van het doel waarvoor de persoonsgegevens verzameld worden, gebruiken wij de volgende persoonsgegevens.

Als websitebezoeker zullen wij de volgende gegevens van u bijhouden;

-Gegevens betreffende het apparaat dat u gebruikt om onze website te bezoeken, zoals bijv. het IP-adres;

-Strikt noodzakelijke en vrijwillig mee ingestemde gegevens die op basis van cookies en soortgelijke worden verzameld;

-Gegevens die via onze website vrijwillig ingevuld of achtergelaten worden (bijv. via het contactformulier)

Als werkzoekende zullen wij de volgende gegevens van u bijhouden;

-Contactgegevens (NAW gegevens, e-mailadres, telefoonnummer etc.)

-Geboortegegevens, geslacht;

-Persoonsgegevens en andere informatie zoals verstrekt in het cv (informatie over opleiding, stages en werkervaring etc.);

-Alle gegevens die u zelf d.m.v. een motivatiebrief, cv of op andere wijze met De Bosrand deelt;

-Pasfoto (indien toegevoegd aan het cv);

-Gegevens over beschikbaarheid;

-Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid (zoals referenties en getuigschriften).

Als zakelijke relatie kunnen wij persoonsgegevens van betrokkenen verwerken die werkzaam zijn voor ondernemingen/organisaties waarmee wij zaken doen. Dit kunnen de volgende gegevens zijn;

-Zakelijke contactgegevens (NAW gegevens, e-mailadres, telefoonnummer);

-U kunt ons ook persoonsgegevens verstrekken indien u een bijeenkomst of een evenement bijwoont of heeft bijgewoond, waarbij tevens rekening wordt gehouden met bepaalde voorkeuren (bijv. dieetwensen bij evenementen).

Grondslagen en doeleinden persoonsgegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden;

-Voor de voorbereiding, totstandkoming, uitvoering en beëindiging van overeenkomsten met opdrachtgevers;

-Voor sollicitatieactiviteiten van werkzoekenden. Waaronder de bemiddeling tot werkaanbod dan wel een stage-opdracht. Alsook de voorbereiding, totstandkoming, uitvoering en beëindiging van (een) eventuele arbeidsovereenkomst, stageovereenkomst dan wel overeenkomst van opdracht;

-Voor de afhandeling van personeels- en salarisadministratie;

-Om te voldoen aan wet- en regelgeving (bijv. bij bedrijfsveiligheid, fraudebestrijding etc.);

-Voor communicatiedoeleinden waarbij we u kunnen informeren over onze dienstverlening en onze activiteiten.

Nieuwsbrief

Daarnaast kunnen wij uw persoonlijke gegevens ook gebruiken om u informatie te sturen over onze producten en diensten die u van ons verzocht hebt door het aanmelden voor onze nieuwsbrief. Wij zullen uw gegevens in dit geval dus alleen verwerken als u hiervoor uw toestemming hebt verleend. Het is te allen tijde mogelijk u voor de nieuwsbrief af te melden, wat kan worden gedaan via een speciaal daarvoor bestemde link in de nieuwsbrief of door ons een email te sturen aan info@debosrand.com.

Als zakelijke relatie van De Bosrand, kunnen wij u ook benaderen met betrekking tot eigen gelijksoortige producten of diensten waarvan wij veronderstellen dat deze informatie voor u interessant kan zijn. Mocht u dit soort berichten niet op prijs stellen, dan kunt u zich hiervoor uitschrijven wat kan worden gedaan via een speciaal daarvoor bestemde link in de nieuwsbrief of door een email te sturen aan info@debosrand.com.

Cookies

Op onze website maken wij geen gebruiken van cookies. 

Grondslagen van de verwerking

Wij mogen uw gegevens enkel voor doeleinden gebruiken die een wettelijke grondslag hebben. Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van een of meerdere van de volgende grondslagen;

-Uit hoofde van de uitvoering van een overeenkomst, persoonsgegevens mogen worden verwerkt als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst;

-Het voldoen aan een wettelijke verplichting, de verwerking van gegevens die noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen;

-Op basis van uw toestemming, de verwerking van gegevens kan alleen plaatsvinden indien u daartoe de toestemming heeft verleend;

-Uit hoofde van een gerechtvaardigd belang, de verwerking van gegevens die nodig zijn voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang.

Bewaartermijn

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het vervullen van de in deze privacyverklaring beschreven doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verkregen. Persoonsgegevens worden verwijderd afhankelijk van de categorie persoonsgegevens en de wettelijke verplichtingen die De Bosrand heeft. Voorts verwijderen wij sollicitatiegegevens uiterlijk vier weken na de sollicitatieprocedure. Indien u ons hiervoor de toestemming heeft verleend, zullen wij deze gegevens voor een langere periode van maximaal 1 jaar bewaren. Uiteraard kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken door een email te sturen aan info@debosrand.com

Categorieën van ontvangers

Wij kunnen uw persoonsgegevens doorgeven aan derden zoals onze opdrachtgevers, onze leveranciers en onderaannemers die namens ons diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties. Wij verstrekken uw gegevens in gevallen waarin wij daartoe worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis. Voor zover deze derden uw gegevens verwerken ten behoeve van De Bosrand, doen zij dit als verwerker. Wij hebben met die derden een zogenaamde verwerkersovereenkomst gesloten waarin onder meer beveiliging, geheimhouding en uw rechten worden geregeld. Indien de aard van de opdracht dit vereist kunnen wij de persoonsgegevens van de zelfstandige ondernemer delen met de opdrachtgever die buiten Nederland en/of buiten de Europese Unie is gevestigd. De Bosrand heeft de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat de doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

Beveiliging van uw gegevens

Wij doen er alles aan om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze website. Wanneer wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologien die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector. Door de SSL-technologie worden bij de verzending van uw persoonsgegevens alle door u ingevoerde gegevens automatisch gecodeerd. Wij gebruiken uw gegevens alleen voor het doel waarvoor wij ze ontvangen. Daarom krijgen alleen die collega's die de gegevens nodig hebben om hun taak uit te oefenen, toegang tot deze gegevens. Bovendien houdt een medewerker die aan een opdracht werkt, de gegevens die hij of zij ontvangt geheim. 

Uw rechten

Wij respecteren het feit dat u het recht heeft om uw gegevens te bekijken en te corrigeren, de verwijdering van de gegevens aan te vragen en de beperking van ons gebruik van uw persoonlijke gegevens aan te vragen. Daarom heeft u ten aanzien van uw gegevens ook een aantal rechten;

-Het recht van inzage met inbegrip van profilering: U heeft het recht om te weten welke persoonlijke gegevens wij over u verwerken en om inzage te verkrijgen in die persoonsgegevens. Daarnaast heeft u het recht om informatie te verkrijgen over het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering. Wij maken bij De Bosrand momenteel geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

-Het recht van rectificatie: Als uw persoonlijke gegevens foutief of onvolledig zijn, heeft u het recht om ons te vragen om ze bij te werken en te vervolledigen;

-Het recht op het wissen van uw gegevens (recht op vergetelheid): U kunt ons ook vragen om uw persoonlijke gegevens te verwijderen of het gebruik ervan te beperken. Let er wel op dat dit recht door de toepasselijke wetgeving wordt bepaald en invloed kan hebben op de toegang tot sommige van onze services;

-Het recht op beperking van de verwerking: In bepaalde gevallen heeft u het recht om van ons een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen;

-Het recht van bezwaar: Afhankelijk van de specifieke situatie en de persoonsgegevens die worden verwerkt, heeft u het recht om bezwaar in te dienen tegen onze verwerking van uw persoonlijke gegevens;

-Het recht op overdraagbaarheid: U heeft het recht om uw persoonsgegevens van ons te verkrijgen (in een gestructureerd, veelgebruikt en machine leesbaar formaat), en u heeft het recht die persoonsgegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen;

-Het recht op intrekken van toestemming: Wanneer de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming, dan heeft u het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken;

-Het recht om een klacht in te dienen: U heeft het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, zoals de Autoriteit Persoonsgegevens, indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de regelgeving.

Voor het uitoefenen van ieder van bovenstaande rechten kunt u contact met ons opnemen via info@debosrand.com. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren door via KOPIEID een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Wij raden aan hiervoor de vermelde link te gebruiken en bij het versturen van uw legitimatie uw BSN en uw pasfoto af te schermen. Binnen een maand na ontvangst van uw verzoek zullen wij u per e-mail informeren over uw verzoek.

Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, om er zeker van te zijn dat ze goed met uw gegevens omgaan.

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, dan kunt u contact met ons opnemen. Zo kunt u ons een e-mail sturen naar info@debosrand.com,  u kunt ook telefonisch contact met ons opnemen via +31 (0)318 650150 of door een brief te sturen naar Parkhotel De Bosrand, Bosrand 28, 6718 ZN Ede. 

Klachtrecht
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van AVG heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

In verband met de verdere ontwikkeling van onze website kunnen wij aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring. Daarom raden wij u aan, deze privacyverklaring van tijd tot tijd opnieuw door te lezen.

Contactgegevens:

Parkhotel De Bosrand

Bosrand 28

6718 ZN Ede